حامد کریمی رئیس پالیسی و پلان اداره مستقل ارگانهای محلی در کنفرانس گفتمان ملی حکومتداری محلی:

_اداره ارگانهای محلی به عنوان اداره پیشرو در عرصه اداره محلی است خدمتگذاری و پاسخگویی، ماموریت واضح این اداره در جهت بهبود حکومتداری محلی و زمینه سازی تغییرات مثبت در زندگی مردم افغانستان است

_ پالیسی حکومت داری محلی، با شور و مشوره با حدود ده هزار نفر از مردم افغانستان به شمول نماینده گان نهاد های اکادمیک، نماینده گان جامعه مدنی، مسئولین ادارات محلی، و مطالعه تجارب کشور های منطقه و کشور های دارای تجارب موفق در دنیا تدوین گردیده است

_ پیام پالیسی حکومتداری محلی بسیار واضح و مبرهن است، ادارات مرکزی با تمرکز بیش از حد صلاحیت ها فرصت تحرک را از بازیگران مختلف عرصه حکومتداری گرفته اند این وضعیت با سپردن مسئولیت، طرح پالیسی، و برنامه های محلی به ادارات مرکزی و انتقال تدریجی صلاحیت های اجرایی به محلات تغییر یابد

_ اداره ارگانهای محلی بدین باور است که ریفورم های کلان بدون نقش برجسته و همکاری متداوم بازیگران در عرصه حکومت داری محلی به خصوص نخبگان نهاد های اکادمیک نا ممکن است.