عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در کنفرانس گفتمان ملی حکومتداری محلی:

_شایسته سالاری در حکومتداری خوب باید به وجود بیاید

_حکومتداری خوب اساس یک حکومت میباشد که از قریه شروع میگردد که رهبر آن خدمت گذار مردم است

_حکومت در مقابل مردم مسول میباشد

_ در حکومت داری خوب، اصل مردم است

_ وظیفه حکومت نظارت از تمام ادارات دولتی به مقصد برسی ارائه خدمات به مردم می باشد

_از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت

– ارائه خدمات به اساس نیازمندی مردم

– حکومت باید همه شمول باشد و مردم در آن سهیم باشند

اشتراک زنان در ولایت هرات ۳۳% فیصد بوده و باید حضور زنان در حکومتداری محلی گسترش یافته و به شکل سمبولیک حضور نداشته باشند

پلان گذاری حکومت باید برای طویل مدت باشد