مسوول ارشد بخش امنیتی ملل متحد در افغانستان با والی بامیان دیدار کرد

محمد طاهر زهیر والی بامیان در دفتر کارشان با خانم سویتا هاندی، مسئول بخش امنیتی سازمان ملل متحد، دیدار و گفت‌وگو نمودند.
در این دیدار، طرفین در رابطه به اوضاع امنیتی و انکشافی بامیان و همچنان در خصوص توسعه‌ی فعالیت‌های موسسات بین المللی و دفاتر مربوط به ملل متحد در بامیان، صحبت و تبادل نظر کردند.
والی بامیان، ضمن قدردانی از فعالیت‌های دفاتر سازمان ملل متحد در بامیان، بر ادامه‌ی این حضور و فعالیت‌ها تأکید کرد و آن را در تقویت هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های بین المللی با اداره محلی بامیان مفید و مؤثر عنوان کر