کار اعمار و ساختمان سرک یکاولنگ- دره صوف ولایت بامیان جریان دارد

این سرک بطول مجموعي ۱۷۸ کیلومتر، ۷ متر خط عبور سرک، ۳ متر شانه اسفالتی در دو طرف سرک و ۲ متر شانه خاکی، ۶ پایه پل کانکریتی، ۳۹۰ پایه پلچک به سایز های مختلف، ۷۰٫۴۸۲ متر دیوار استنادی را دارای می باشد، به دلیل سردی هوا در فصل زمستان کار آن متوقف گردیده بود که با آغاز فصل بهار کار آن دوباره آغاز گردیده است.

سرک یکاولنگ – دره صوف، یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال اجناس و اموال تجارتی از سمت شمال به جنوب کشور و ممالک همسایه می باشد، رول مهم در رشد اقتصاد کشور، تسهیلات بیشتر برای انتقال تولیدات زراعتی، تسهیلات خوب در سیستم ترانسپورتی داشته، باعث کاهش واقعات ترافیکی می شود، سهولت های کاری را برای باشندگان مسیر سرک ایجاد نموده باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد.

سرک یکاولنگ – دره صوف، یکی از پروژه های مهم و اساسی وزارت ترانسپورت بوده که با احداث آن، دهلیز ارتباطی سمت شمال به مناطق مرکزی افغانستان و بعد بطرف جنوب کشور ادامه پیدا میکند.

این پروژه با هزینه ۲۰۴,۹۹۰,۹۵۰٫۷۷ میلیون دالر امریکائی که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد.