برنامه‌ی قرضه‌دهی کشاورزی برای کشاورزان بامیان، آغاز شد

برنامه‌ی قرضه‌های زراعتی با توزیع کود کیمیاوی و تخم کچالو برای کوپراتیف‌های زراعتی در ولسوالی‌های ورس، پنجاب، شیبر، مرکز بامیان و یکه‌ولنگ‌ها به ارزش ۱۵۲ میلیون افغانی با حضور محمدطاهر زهیر والی بامیان، آغاز شد.
والی بامیان، ضمن قدردانی از وزرات زراعت و صندوق انکشاف زراعت، این پروژه را برای حمایت و تقویت اقتصاد خانواده‌های زراعت پیشه مهم و مؤثر عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود تا کشاورزان با استفاده از این برنامه محصولات زراعتی، مخصوصاً کچالوی بامیان را به صورت انبوه تولید و عرضه کند.
گفته می‌شود؛ هدف از تطبیق این برنامه افزایش تولید و حاصل‌خیزی کچالو بوده که کشاورزان در مراحل مختلف زراعتی، با استفاده از این قرضه، نیازمندی‌های زراعتی شان را تهیه و خریداری نمایند که این برنامه ۱۴۴۴ کشاورز را در قالب ۵۳ کوپراتیف، تحت پوشش قرار می‌دهد و بیشتر از ۷۳۰۰ جریب زمین قابل زرع می‌شود.