افتتاح تطبیق سیستم HRIMIS(مدیریت اطلاعات منابع بشری) در اداره مستقل ارگان‌های محلی

سیستم HRMIS یا مدیریت اطلاعات منابع بشری و بایومتریک کارکنان خدمات ملکی رسماً در ادارۀ ارگان‌های محلی افتتاح گردید

بر اساس هدایت رییس جمهور کشور، این سیستم باید در طی یکسال در تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل تطبیق گردد.
عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، افتتاح این سیستم را یک قدم مثبت در راستای سیستم سازی و نهادینه سازی فرهنګ شفافیت دانسته، ابراز امیدواری کرد که این سیستم در ادارات محلی نیز تطبیق گردد.

وی همچنان ضمن ابراز امتنان از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخاطر طرح این سیستم، تعهد نمود که رهبری اداره در قسمت تطبیق آن در ادارات محلی اقدام خواهند کرد.
در همین حال، احمد مسعود توخی رئیس عمومی ادارۀ خدمات ملکی نیز صحبت نموده، اصلاحات در ادارۀ ارگان‌های محلی را، به مثابه اصلاحات در ادارات محلی دانسته گفت «مدیریت معلومات یکی از چالش‌های ادارۀ عامه افغانستان است که با در نظر داشت ارقام و معلومات دقیق تصامیم اتخاذ میگردد که با تطبیق این سیستم بحث مدیریت معلومات حل خواهد شد»

به گفتۀ وی سیستم HRMIS سه مؤلفۀ اساسی دارد که تشکیل سوانح کارکنان که قبلا در ادارات تطبیق شده و هم‌چنان معرفی سیستم بایومتریک را دربر میگیرد.
محمد نصیر حمیدی سرپرست ریاست عمومی منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محلی تطبیق سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری را توام با شفافیت بیشتر و قانون مداری بیشتر خوانده، آن را در قسمت آسان سازی اطلاعات مؤثر عنوان کرد.

گفتنیست سیستم HRMIS به عنوان یک جهش مثمر در سطح خدمات ملکی و بستر سازی مؤثر برای جمع آوری اطلاعات از سوی کارشناسان افغان طرح ریزی شده است، که تشخیص تعداد مجمومی کارکنان خدمات ملکی در سطح کشور، جمع آوری معلومات ضروری به گونه درست و دقیق، تشخیص کارکنان خیالی در ادارات خدمات ملکی و اجرای معاشات کارکنان خدمات ملکی از طریق این سیستم، از اهداف عمده این سیستم میباشند.