اعلامیه

اداره مستقل ارگان های محلی پروژه کرایه گیری یک در بند حوالی برای دفاتر کاری ریاست های شوراهای محلی و نظارت ارزیابی اطلاعات و آگاهای عامه را از بابت سال مالی ۱۳۹۸ با راهنمای معاملات دنیای جدید به قیمت مجموعه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ دو ملیون و هفتصد هزار افغانی برای مدت ده ماه عقد قرارداد مینماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل قانونی آن به امریت تدارکات واقع چهار راهی اریانا ارائه نمایند .

این اعلامیه بهمعنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل میلاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی قرارداد نخواهد شد.