برنامه ملی رشد اقتصاد روستایی در ولایت جوزجان افتتاح گردید

برنامه ملی رشد اقتصاد روستایی توسط عبدالقادر مالیه معاون مقام ولایت جوزجان افتتاح گردید.

معاون ولایت، برنامه ملی رشد اقتصاد روستایی را برای رشد اقتصاد ملی کشور ، خودکفایی مردم و توانمندی سازی زنان موثر دانست‌.

این پروژه در مدت ۵ سال با هماهنگی ریاست انکشاف دهات در مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی فیض آباد مجموعآ ۱۲۱ قریه را تحت پوشش قرار میدهد.
که ۹۶۸۰ خانواده از آن مستفید میشود.