سرک عمومی ولایت پنجشیر ترمیم اساسی میگردد

کمال الدین نظامی والی پنجشیر با عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت سرکها وزارت فواید عامه در دفتر کارش دیدار کرد.

در این دیدار آقاي صلاحي از ترميم اساسي ٥٤ كيلومتر سرك عمومي ولايت پنجشير كه شامل ٥ سانتي متر اسفالت، ساختمان هاي مصنوعي پل چك ها، ديوار هاي استنادي، جوي ها و شانه هاي سرك خبر داد

و افزود که کار اسفالت سرك ولسوالي آبشار، دره پارنده، سرك بازار پشغور و بازار گلبهار پس از سروي مشاهداتي مقدماتي آغاز ميگردد.