احمد فرید بحیث والی جدید بغلان معرفی گردید

احمد فرید بسیم بحیث والی جدید بغلان امروز رسمآ بکار آغاز کرد
والی جدید با حضور روسای دولتی، جامعه مدنی و شهروندان این ولایت توسط داکتر تیمور شاران معین پالیسی ارگانهای محلی معرفی و به کار آغاز کرد.

آقای شاران از فعالیت ها و دست آورد های عبدالحی نعمتی والی اسبق این ولایت در بخشهای حکومتداری خوب و انکشاف متوازن قدردانی نمود.

آقای فرید بسیم تا مقطع ماستری دارای تحصیلات عالی بوده و در بخش های سیاسی، مدیریتی، و امنیتی تجربه کافی دارد.