آکهی تدارکاتی

اداره مستقل ارگان‌های محلی پروژه تدارک ۷۹ ام بی انترنت مورد ضرورت اداره مرکز را از بابت سال مالی ۱۳۹۸ با شرکت خدمات انترنتی آی او گلوبل سرویس به قیمت مجموعی مبلغ(۱۷۷۷۵۰۰) افغانی عقد قرار داد می‌نمایند. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۷) روز طور کتبی توام با دلایل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهار راهی آریانا ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد