آگهی دواطلبی

اداره مستقل ارگان‌های محلی از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تدارک رنگ باب پرنترها و ماشین‌های فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست‌های اداره مرکزی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک (حافظه)، وب‌سایت www.npa.gov.af ویا به شکل رایگان از مدیریت تسهیل قراردادها، آمریت تدارکات به دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز تقومی به آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس‌ها اداره مستقل ارگان‌ها محلی واقع چهار راهی آریانا ارایه نمایند. و آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر به صورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ ۹۰۰۰۰ نودهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز یک‌شنبه اول ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت در تالار کنفرانس این اداره منزل اول تدویر می‌گردد.
به این وسیله تقاضا بعمل می‌آید بعد از نشر اعلان مراتب فوق کتنگ آنرا جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود.