اعلان دواطلبی

اداره مستقل ارگان‌های محلی از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه تدارک روغنیات و فلترباب وسایط اداره مرکزی و برنامه حمایت مردمی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک(حافظه)، وبسایت WWW.npa.gov.af ویا به شکل رایگان از مدیریت تسهیل قراردادها، آمریت تدارکات بدست آورده آفرهای خویش را مطابق تدارکات، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا ارایه نماید. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر به صورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ پنجا هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز(شنبه) مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در تالار کنفرانس این اداره منزل اول تدویر می گردد.
به این وسیله تقاضا به عمل می آید بعد از نشر اعلان مراتب فوق کتنگ آن را جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود.