انجنیر خدیجه زهرا احمدی، شاروال شهر نیلی از سوی نماینده سرمنشی سازمان ملل تقدیر شد.

انجنیر خدیجه زهرا احمدی، شاروال شهر نیلی از سوی نماینده سرمنشی سازمان ملل تقدیر شد.
خانم احمدی به دلیل شجاعت و قدرت ‌رهبری و به عنوان یکی از ده زن قهرمان و تاثیرگزار افغانستان، از سوی نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان معرفی و تقدیر شد.
خانم احمدی از رشته انجنیری ماستری دارد و تجربه کار در دفتر سازمان ملل را نیز دارا می‌باشد.


دست آوردهای ایشان را بخش های مختلف:
افزایش ۷۴ فیصدی عواید ثابت به دلیل مشارکت با بخش خصوصی،افزایش و تشویق مردم در پرداخت صفایی،تطبیق پروژه و ارائه خدمات شهری با رویکرد مشارکتی، تشکیل کمیته بانوان شهری برای نظارت از مشکلات شهری. سهم دادن بیشتر شوراهای شهری در روند انتخاب و تطبیق و نظارت از پروژه ها.ارایه پلان یک مجموعه تفریحی و ورزشی بانوان و تطبیق آن تا پایان سال ۱۳۹۸ .
حفظ و تقویت نواحی دورتر از مرکز شهر به عنوان قطب های زراعتی، مبارزه با فساد و مافیا ی زمین نیز از جمله دست آورد های شان می باشد.