گام‌های ارزشمند مقامات ولایت زابل در پیکار با فساد اداری

اداره ولایت زابل طبق تعهد مبارزه جدی با فساد اداری، شماری از کارمندان قوماندانی امنیه و کارمندان مدیریت تراسپورت این ولایت را از سمت‌های شان برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد.
این اقدام بر اساس خواست‌ها و شکایات مردم و همچنان بر بنیاد آخرین ثبوت‌ها انجام شده است.
۱- عبدالحکیم حلیمی آمر مالی و گل احمد مدیر اداری قمندانی امنیه به جرم اخذ پول اکرامیه شهدا و معاشات پولیس خیالی دستگیر شده و به جرایم سنگین وزارت امور داخله معرفی شدند.
۲- فرید احمد صافی مدیر ترافیک این ولایت به اتهام فساد اداری از وظیفه برکنار و به نهادهای عدلی وقضایی معرفی شد.
۳- همین‌گونه به سلسه مبارزه جدی با فساد اداری آمر و کارمندان تراسپورت این ولایت به جرم کمبود عواید دولتی، بی‌کفایتی و دست‌اندازی در عواید از وظیفه خویش برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
به جای آن‌ها کادرهای جوان زابل در بست‌های مربوطه گماشته شد.