دهلیز هوایی هرات- دهلی گشایش یافت

دهلیز هوایی هرات- دهلی به روز دوشنبه ۲۰ حوت از سوی عبدالقیوم رحیمی والی هرات و اجمل عبدالرحیم زی معین اداری و زارت صنعت وتجارت با صادرشدن نخستین محموله از میوه خشک و زعفران گشایش یافت.
والی هرات ضمن قدردانی از همکاری کشور هندوستان از بهر راه‌اندازی دهلیز هوایی هرات- دهلی، گفت: راه اندازی این دهلیز در تقویت اقتصاد و افزایش صادرات هرات به کشورهای منطقه اهمیت بهسزای دارد و این دهلیز افغانستان را از وابستگی به کشورهای همسایه رهایی بخشیده و پس از این افغانستان می تواند به گونه آزاد با کشور های خارجی معاملات تجارتی شان را انجام دهند.


در همین حال، معین اداری وزارت صنعت و تجارت نیز از راه‌اندازی دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه به عنوان سیاست دولت افغانستان به خاطر حمایت سکتور خصوصی یاد کرد و گفت از طریق این دهلیزها اموال تجار و تولیدات داخلی به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می‌شود. او گفت دولت می‌خواهد افغانستان وارداتی را تبدیل به افغانستان صادراتی سازد.
گفته می‌شود؛ برای نخستین بار است که دهلیز هوایی هرات- دهلی گشایش یافته است که سهولت های بیشتر را برای بازرگانان ایجاد کرده است.