تدویر پروگرام آموزشی شامل سازی جندر و بودجه پاسخگو به جندر

پروگرام آموزشی شامل سازی جندر و بودیجه پاسخگو که‌به‌ابتکار ریاست جندر ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و همکاری برنامه لوگو تدویر گردیده است، هدف از آن شریک ساختن نظریات و پیشنهادات زنان در خصوص تعیین بودیجه ولایتی اینکه بودیجه باید از لحاظ تعادل جندر مورد تائید و بررسی همه جانبه قرار گیرد، میباشد.
این پروگرام آموزشی برای ۴ روز در نظر گرفته شده است، که در آن سیزده تن از کارشناسان جندر که تحت پوشش برنامه لوگو قرار دارند، اشتراک ورزیده اند.


مسوولان بخش جندر ادارۀ ارگان‌های محلی میگویند، درپروگرام آموزشی ولایتی بودیجه سازی پاسخگو به جندر، خشونت و منع آزار و اذیت زنان و اطفال موضوعات چون: مفهوم جندر، چگونگی برابری و نابرابری جندر، بحث روی انواع بودجه، دوران سایکل بودجه، بودجه سازی بر اساس برنامه، چگونگی بودجه سازی پاسخگو به جندر و دیگر موضوعات بحث صورت خواهد گرفت.


به گفتۀ آنان، در جریان این پروگرام آموزشی برای کارشناسان جندر در پنج مرحله روی بودجه پاسخگو آموزشی های جدیدی داده خواهد شد.
این رویکرد پنج مرحله ای بودجه پاسخگو به جندر شامل موضوعات چون: تجزیه و تحلیل وضعیت زنان، مردان، دختران و پسران، ارزیابی شامل بودن جندر در پالیسی ها، ارزیابی تخصیصات بودجه، نظارت بر مصارف و عرضۀ خدمات و برنامه ها و نیز ارزیابی پیامد ها و نتایج میباشند.