از هشتم مارچ در ادارۀ ارگان‌های محلی بزرگداشت بعمل آمد

طی مراسم‌که به‌همین منظور در تالار ادارۀ ارگان‌های محلی تدویر یافت، در آن رهبری و کارمندان این اداره اشتراک ورزیده بودند.


عبدالمتین بیگ، رییس عمومی ادارۀ ارگان‌های محلی، در مورد جایگاه زن در جامعه و نیز موثریت حضور آن در حکومتداری محلی صحبت نموده گفت: از هشتم مارچ روز همبستگی زنان در حالی تجلیل میشود که زنان کشور به مثابه نیمی از پیکره جامعه شاهد پیشرفت های زیادی در ادارات محلی به ویژه اداره مرکزی میباشند.وی با اشاره به انتقادها از نقش کمرنگ زنان در حکومتداری محلی گفت: تنها چیزی که مانع رشد استعداد های زنان در عرصه های اجتماعی در محلات شده، موانع تبعیض جنسیتی در برابر آنهاست و این فرهنگ منفی زمانی از جامعه برچیده خواهد شد که آگاهی‌های خانواده‌ها به‌ویژه در جوامع روستایی و شهرهای کوچک دربارۀ چگونگی رفتار با زنان و دختران و محافظت از آن‌ها و دادن اطلاعات حیاتی به خانواده‌ها دربارۀ خطراتی که زنان و دختران را تهدید می‌کند، افزایش یابد.


در همین حال دکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان‌های محلی نیز ضمن اشاره به مشکلات زنان در جامعه، از کارمندان زن این اداره خواست تا بخاطر حل مشکلات و چالش‌های که زنان به آن روبرو اند، گروه دادخواهی را ایجاد نمایند تا آنان از حقوق آنها نماینده ګی درست کرده بتوانند. وی همچنان از کارمندان زن این اداره خواست تا پیشنهادات شان را هدفمند مطرح نمایند.
شاران همچنان تاکید ورزید که بر اساس پلان این اداره، بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان زن این اداره آنان را در فرصت‌های مناسب به خارج از کشور جهت فراگیری آموزش های اکادمیک فرستاده خواهند شد.
قابل ذکر است که در اخیر این مراسم برای یکتعداد از کارمندان زن این اداره تقدیرنامه و همچنین جوایز نقدی نیز داده شد.