پروژه به ارزش ۸۲ میلیون افغانی در ولایت جوزجان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

سربند تقسیماتی هچه قلعه ولایت جوزجان بخاطر آبیاری زمین های زراعتی و جلوگیری از سیلاب ها، توسط لطف الله “عزیزی” والی جوزجان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

والی ولایت گفت: ساخت سربند فوق به شکل اساسی یکی از ضروریات مبرم دهاقین و باشنده گان این ولا بوده که با بهره بردار آن از وقوع سیلاب های تخریب کننده جلوگیری خواهد شد.
قابل تذکر است که این پروژه به منظوری وزارت انرژی و آب، و تمویل بانک انکشافی،۴۰ هزار هکتار زمین را تحت آبیاری قرار میدهد، که ۲۱۵ هزار شهروند به شکل مستقیم و باشنده گان ولسوالی خواجه دوکوه به شکل غیر مستقیم مستفید خواهند شد.