اعلان دوطلبی

پروژه تدارک و ترمیم (۶۹) عراده وسایط اداره مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی تحت قرارداد چهارچوبی ۱۳۹۸
IDLG/OB/NCB/G/09/1398
اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام دوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و ترمیم ۶۹ عراده وسایطه اداره مستقل ارگانهای محلی به بابت سالی مالی ۱۳۹۸ این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و آمریت تدارکات اداره مستقل ارگان‌های محلی بعد از نشر اعلان به دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طوری سربسته از تاریخ نشر اعلان مدت ۳۰ روز تقویمی به آمریت تدارکات، منزل دوم کانکس‌ها، اداره مستقل ارگان‌های محلی واقع چهاراهی آریانا ارایه نمایند. و آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل قبول اداره نمی‌باشد. تضمین و آفر به صورت تضمین بانکی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ دوصدبیست هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به روز شنبه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۸ ساعت ده قبل از ظهر در تالار کنفرانس‌های این اداره منزل اول تدویر می‌گردد.
به این وسیله تقاضا به عمل می‌آید تا بعد از نشر اعلان مراتب فوق، کتنگ آن را جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند فرمود.