شاران: ایجاد زون‌های اقتصادی از اهداف مهم پالیسی ادارات محلی می‌باشد

دکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، در نخستین نشستِ تحت عنوان گروه‌کاری زیربنای حکومتداری محلی و تجدید حدود داخلی که در تالار این اداره تدویر یافته بود، می‌گوید: پالیسی حکومتداری محلی که در سال جاری از سوی کابینه دولت افغانستان تصویب شده است در حقیقت پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که هفده وزارت‌خانه‌ به طور مستقیم در تطبیق این پالیسی شامل می‌باشند.
به گفتۀ وی، جهت عرضۀ خدمات بهتر به واحدهای دومی و سومی، در دراز مدت وزارت‌خانه‌ها صرفاً به‌حیث پالیسی‌ساز و ادارات محلی مسوولیت تطبیق پروژه‌ها را برعهد خواهند داشت. وی می‌گوید، یکی از اهداف پالیسی ادارات محلی ایجاد زون‌های اقتصادی در هشت زون کشور بوده تا از این طریق جهت رشد اقتصادی کمک‌های بیشتر مالی را بسیج نمائیم.


در این نشست طرزالعمل کاری کمیته حکومتداری محلی جهت اخذ نظریات و پیشنهادات به اشتراک‌کنندگان معرفی گردید.
کمیته حکومتداری محلی که بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث کمیتۀ فرعی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردیده است، هدف از آن تطبیق پالیسی حکومتداری محلی و استماع مشکلات ادارت محلی، گفته شده است.
این کمیته که تحت ریاست معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری ترکیب شده است، مسؤولیت سکرتریت آن‌را ادارۀ ارگان‌های محلی در هماهنگی با ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری بر عهده خواهند داشت.
رئیس ادارۀ ارگان‌های محلی، وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، وزیر احیا و انکشاف دهات، وزیر شهرسازی و اراضی، وزیر صنعت و تجارت، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یک تن از معاونان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزیر عدلیه، رییس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، وزیر امور زنان و شاروال کابل از اعضای این کمیته می‌باشند.


در این نشست حامد کریمی رییس پالیسی و پلان ادارۀ ارگان‌های محلی، ضمن ارایه پریزنتیشن تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، گفت: کمیتۀ حکومت‌داری محلی جهت پیشبرد امور تطبیقی پالیسی حکومت‌داری محلی، پنج گروه متمرکز کاری را رهبری خواهند کرد.
به گفتۀ وی گروه‌های متمرکز کاری شامل ۱ گروه کاری زیربنای حکومت‌داری محلی و تجدید حدود داخلی۲- گروه کاری زیربنای حقوقی و حاکمیت قانون۳- گروه کاری امور اقتصادی، مالی و حساب‌دهی محلی۴ گروه کاری انکشاف منابع بشری ۵ گروه کاری زون‌های اقتصادی بوده که هر یکی از این گروه‌کاری از سوی یکی از وزارت‌خانه‌ها و کمیسون‌ها رهبری خواهند شد.


گروه کاری متمرکز زیربنای حکومتداری محلی و تجدید حدود داخلی که تحت ریاست معینیت پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی جلسات شان‌را تدویر خواهند داشت، وزارت‌خانه‌های شهرسازی و اراضی، مالیه، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات، انرژی و آب، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، زراعت، آبیاری و مالداری، امور داخله، امور زنان، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ریاست عمومی اداره امور، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، لوی څارنوالی و شاروالی کابل از اعضای این گروه می‌باشند.
گروه‌های متمرکز کاری پس از هر جلسه، گزارش کاری شان‌را در جلسه کمیته حکومتداری محلی به معاون دوم ریاست جمهوری ارایه میدارند.
قابل ذکر است که در این نشست تمامی اعضای گروه کاری متمرکز زیربنای حکومتداری محلی اشتراک ورزیده بودند.