هفده پروژه آب‌رسانی در ولسوالی لعل وسرجنگل غور به بهره‌برداری سپرده شد

کار هفده پروژه آب‌رسانی برنامه ملی میثاق شهروندی به هزینه بیش از ۱۴میلیون افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.
ارباب سرور رییس شورای انکشافی ولسوالی لعل وسرجنگل ضمن قدردانی ازکاروفعالیت ریاست احیاوانکشاف دهات غور با خوشی یاد نموده و تطبیق این پروژه‌های عام‌المنفعه را در قراوقصبات آن ولسوالی نهایت مفید باارزش دانسته وازبرنامه‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان حمایت نمود وتعهد سپرد تا از پروژه‌های تکمیل شده همیشه حفظ ونگهداری نمایند.
در همین حال، امان الله نوری سرپرست دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی درغور ازهمکاری شوراهای انکشافی قریجات سپاسگزاری نموده گفت: شوراهای محل درتطبیق پروژه‌ها و درتامین امنیت سهم فعال داشته با انجنیران این دفتردرحین نظارت ازجریان کار پروژه‌های یادشده همکاری لازم نموده ودرتطبیق به موقع وباکفیت پروژه‌ها توجه جدی نموده اند.


افزون برآن، خیرمحمد نائبی سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور می‌گوید:کاراین پروژه ها درماه جوزای سال جاری آغازشده بود که خوش بختانه به همکاری شوراهای انکشافی وموسسات همکاربرنامه تطبیق وتکمیل گردیده ،تکمیلی این پروژه هاتاثرات خوب اقتصادی را دراین ولسوالی نیزدرپی داشته وبرای عده کثیراز روستائیان زمینه کارنیزفراهم گردیده است وتااندازه توانسته است مشکلات نسبی روستائیان را کاهش وبه نیازمندی های شان پاسخ گوخواهند بود.
گفته می‌شود؛ کارتطبیق شبکه‌های آبرسانی شامل کارهای اعمارذخایرآب، اعماردیوارهای محافظوی برای محافظت چشمه‌ها ونصب شیردهن بوده که مجموعاً به هزینه ۱۴میلیون۹۴۲هزار افغانی به شمول ده فیصد سهم مردم ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور توسط شوراه‌های انکشافی محل تطبیق گردیده که باتکمیلی این پروژه ه ها تعداد (۸۵۷) خانواده از مزایای این پروژه‌ها مستفید شدند.