اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور برونای برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰

سفارت محترم کشور برونای دارالسلام (UBD) پوهنوتن اسلامی سلطان شریفی علی (UAISSA) برونای، تکنالوژی(UTB) و دانشگاه پولتخنیک(PB) کشور سلطنتی برونای از راه اندازی پروگرام اسکالرشیپ و بورسیه تحصیلی برای دوره های مختلف از جمله لسانس خبر داده است که مصارف دوره آموزشی و اقامت محصلین افغان از جانب سلطنت برونای فراهم میگردد.

اسناد مورد ضرورت :
-شهادتنامه
-تذکره تابعیت
-پاسپورت الکترونیکی
– تکمیل معاینات صحی
– تکمیل فورم درخواستی
به علاقمندان واجد شرایط رسانیده میشود که در صورت خواهان ثبت نام بورسیه تحصیلی کشور مذکور میتوانند الی تاریخ ۵ حوت ۱۳۹۷ جهت ثبت نام به وزارت تحصیلات عالی همرا با اسناد اصل خویش مراجعه نموده و بعد از تکمیل اسناد خویش را به وزارت تسلیم نموده و یا به ایمیل ذیل ایمیل نمایند.
apply BDGS2019@mfa.gov.bn

وبسایت های پوهنتون یاد شده :
پوهنتون دارالسلام www.ubd.edu.bn
پوهنتون سلطان شریفی www.unissa.edu.bn
پوهنتون پولتخنیک www.pb.edu.bn
پوهنتون تکنالوژی برونای www.utb.edu.bn
نوت: از افراد واجد شرایط فارغان سه سال اخیر، اوسط نمرات ۷۵% سه ساله مطالبه میگردد