تدویر دومین جلسه کمیته حکومتداری محلی!

دومین جلسه کمیته حکومتداری محلی در سطح معینان و روئسای پالیسی و پلان وزارتخانه ها و ادارات مرکزی تحت ریاست داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی در سالون جلسات دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتداء داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی جلسه را با صحبت های شان آغاز نمود، وی اشاره نموده که این پالیسی بعد از هدایت جلالتمآب رئیس جمهور و راه اندازی مشوره ها تدوین گردیده که در ابتداء در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و بعد در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته است، هم چنین به منظور تطبیق این پالیسی کمیته حکومتداری محلی طی فرمان جلالتمآب رئیس جمهور ایجاد گردیده که در این حکم در مورد سکرتریت کمیته و اعضاء آن جزئیات داده شده است، هم چنین وی علاوه نمود که، تقویت زیربنای حکومتداری محلی، گسترش مساحت قریه ها، ولسوالی ها (طبقه بندی ولسوالی ها)، ایجاد اداره زون های انکشافی، افزایش منابع مدیریت طبیعی در سطوح محلی، بهبود چهارچوبی حقوقی در سطح محلات، عرضه خدمات، ساختار تشکیلات محلی، تغیر ساختار فعلی شاروالی کابل از جمله هدایات مهم این پالیسی می باشد. ایشان در ادامه سخنان خود برنامه عمل این پالیسی را به بحث گرفته و از گروه های کاری خواست این برنامه عمل را مورد مطالعه قرار داده و نهایی سازد.

موضوع دوم اجندا این جلسه بحث و تبادل نظر اشتراک کننده گان در مورد برنامه عمل این پالیسی بود که در نتیجه به چنین فیصله رسیدند:
• لایحه وظایف گروه های کاری مورد بحث قرار گیرد.
• پیشنهاد می نمایم وزارت خانه های که در سطح رهبری گروه های کاری است سکرتریت گروه کاری را به عهد گیرد.
• گروه های کاری الی روز سه شنبه هفته آینده جلسات خود را دایر نموده و برنامه عمل را نهایی سازد، هم چنین پلان کاری تفصیلی گروه کاری خودرا تهیه ساخته و با سکرتریت کمیته حکومتداری محلی (اداره ارگانهای محلی و اداره عمومی امور) شریک سازند.
• جلسه بعدی کمیته حکومتداری محلی در هفته دوم ماه حوت برگزار می گردد.
• جلسات کمیته های کاری در سطح معینان و یا روئسای پالیسی و پلان دایر گردد.