اطلاعیه ریاست شاروالی مزار شریف

اداره شاروالی مزار شریف در نظر دارد تا به تعداد ۵ سرک کارته صلح را که به مساحت مجموعی آن (۲۴۴۹۲) متر مربع میگردد مطابق طرح و دیزاین مرتبه بشکل اساسی قیرریزی و آسفالت نماید.

افراد و اشخاص شرکت ها و موسساتی که خواهش داوالطلبی آنرا طور قرارداد داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نظر اعلان الی مدت ۲۱ یک روز تقویمی به مدیریت عمومی قرارداد های شاروالی مزار شریف خودشان بروز معینه نزد هیئت مراجعه شرطنامه و مشخصات را ملاحظه شرط شمول عدم باقیداری بوده و تضمین نقداً اخذ میگردد.