اطلاعیه تدارکاتی اداره ارگان های محلی

اداره مستقل ارگان های محلی پروژه تدارک ۲۱ قلم مواد اعاشوی و محروقاتی نان چاشت کارکنان اداره مرکزی خویش را از بابت سال مالی ۱۳۹۸ با شرکت خدماتی و لوجستکی عمر رضوان به قیمت مجموعی مبلغ (۱۱,۴۲۲,۶۵۱٫۸) یازده میلیون و چهار صد و بیست و دو هزار و شش صد و پنجاه و یک اعشاریه هشت افغانی عقد قرار داد می نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض و شکایت در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض نامه خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت (۷) روز کاری به طور کتبی توأم با دلایل قانونی آن به آمریت تدارکات اداره ارگان های محلی واقع چهار راهی آریانا ارائه نماید.
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.