رهنمود مجالس شهروندان معرفی گردید

گفتمان رهنمود “مجالس شهروندان” از سوی سعید احمد خاموش رییس عمومیی انسجام امورشوراهای محلی با اشتراک تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، نماینده‌های با صلاحیت وزارت‌خانه‌های مالیه، معارف، صحت عامه، زراعت و آبیاری، اقتصاد، امور زنان و انکشاف دهات معرفی گردید.

گفته می‌شود؛ هدف از آن تحقق و نهادینه‌سازی پروسۀ مشترک، ایجاد زمینه مشوره با شهروندان در خصوص حکومتداری خوب و حسابدهی از بالا به پائین و نیز اصول و چارچوب اجرای درست فعالیت‌ها برای والیان، ولسوالان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و ریاست‌های سکتوری مربوطه می‌باشد.
گفتنی‌ست؛ این رهنمود بر اساس فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به در تمامی واحدهای دومی و سومی تطبیق خواهد شد.