شماری از کارمندان مورد تقدیر قرار گرفتند

طی مراسم که به همین منظور روز یکشنبه ۱۴ دلو، در تالار ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تدویر یافته بود، رؤسا و کارمندان که در جریان برگزاری دو دور کنفرانس ملی ولسوالان و تدویر کنفرانس شاروالان از خویش شایستگی نشان داده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

عبدالمتین بیگ رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ضمن ابراز امتنان از کارمندان یاد شده، از دستاوردها و پیشرفت‌های این اداره، در طول سال گذشته یاد آوری نمود.

بیگ در بخش از سخنان‌اش گفت: برای نخستین بار ادارۀ ارگان‌های محلی توانست، تا در هماهنگی معاونیت دوم مقام عالی ریاست جمهوری، کمیتۀ حکومتداری محلی را ایجاد نماید. به گفتۀ وی، این کمیته بر مبنای مادۀ ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اساسی تشکیل گردیده، که میتواند در خصوص ایجاد راهبرد برای حکومتداری محلی مؤثر واقع شود.

به گفتۀ وی رهبری اداره تلاش میورزد تا بخاطر هماهنگی بیشتر، اجندای بین الوزارتی را ترتیب نموده که بر اساس آن در جلسات این کمیته در مورد تطبیق پروژه‌ها، عرضه خدمات و فیصله‌های کنفرانسها تصمیم گرفته خواهد شد.

وی همچنان بر تدوین پالیسی ادارات محلی که اخیراً از سوی رئیس جمهوری توشیح گردیده است، اشاره نموده افزود: تدوین پالیسی حکومتداری محلی (حکومتداری شهروند محور) که نقشۀ راه برای ادارات محلی محسوب میگردد، جهت آگهی بیشتر مسوولین ادارات محلی، باید همگانی شود.

رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی همچنان گفت: حکومت وحدت ملی مصمم است، تا توجه بیشتر به ولسوالی‌ها نموده و از طرح‌ها و پیشنهادات که در طی دو دور کنفرانس ولسوالان پیشنهاد شده است، استفاده میشود.

در ادامۀ مراسم عبدالباقی پوپل معین امور شاروالیها و روح الله نیازی معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی نیز صحبت نمودند، از دستاوردها و فعالیت‌های شان به اشتراک کننده‌ها معلومات ارائه نمودند.