بورد مشورتی شاروالی قره باغ و دفتر ویژه بورد افتتاح شد

قانون شاروالی ها، متضمن مشارکت و نمایندگی شهروندان در حکومتداری و انکشاف شهری

شاروالی ها و شهرهای افغانستان شاهد پیشرفت های چشمگیر بوده و از آن جمله توشیع قانون جدید شاروالی ها است. این قانون متضمن نمایندگی شهروندان در خصوص حکومتداری شهری میباشد.

ریاست عمومی حکومتداری شهری- معینیت شاروالی ها طرزالعمل بورد مشورتی شاروالی ها را طرح، ترتیب و توسط رهبری اداره منظور شد که شاروالی ها را ملزم به ایجاد بورد های مشورتی الی انتخابات شاروالان و مجالس شاروالی میسازد.

بتاریخ ۱۰ دلو سال ۱۳۹۷ شاروالی قره باغ بورد مشورتی خویش را افتتاح نمود، این پروسه به حمایت تخنیکی پروژه حکومتداری محلی افغانستان تحت نظر معینیت شاروالی ها نهائی شد. مطابق به طرزالعمل ۱۷ تن در این بورد از طرف شهروندان و گروه های ذینفع و اجتماعی شهری از سطح شهر بعد از راه اندازی انتخابات مطابق طرزالعمل بورد مشورتی شاروالی ها انتخاب و به کار خویش آغاز نمودند.  

در این برنامه محترم صدیقی ولسوال قره باغ از اعضای بورد مشورتی قبلی اظهار سپاس و امتنان نموده، خواستار حمایت اعضای جدید این بورد برای حکومتداری بهتر شهری شدند. متعاقباً، سرپرست شاروالی از حمایت بورد مشورتی خویش یاد آوری نموده، در خصوص دستاورد های عمده به حاضرین برنامه معلومات ارائه نموده و از همکاری پروژه حکومتداری محلی افغانستان/برنامه انکشافی ملل متحد در خصوص افزایش عواید، خدمت رسانی بهتر، حکومتداری شهری و ارتقای ظرفیت یاد آوری نموده تمجید نمودند. علاوتاً، نماینده معینیت شاروالی ها در خصوص برنامه های معینیت مبنی به تضمین مشارکت شهروندان صحبت نموده از اعضای بورد مشورتی شاروالی نسبت همکاری شان با شاروالی قره باغ اظهار سپاس و امتنان نمودند.

علاوه برآن، امان الله فقیری به نمایندگی از پروژه حکومتداری محلی افغانستان در خصوص برنامه های سال ۲۰۱۹ برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه نموده و در قسمت تقویت مشارکت و نمایندگی شهروندان ابراز همکاری و معاونت نمودند. ولسوال قره باغ، سرپرست شاروالی، نماینده دفتر لوگو، نماینده معینیت شاروالی ها با هیئت رهبری بورد مشورتی شاروالی دفتر جدید بورد مشورتی را افتتاح نمودند. و در ختم برنامه از اعضای قبلی بورد مشورتی جهت خدمات دوساله شان با اهدأ تحسین نامه ها از طرف مقام ولسوالی و شاروالی قره باغ تقدیر بعمل آمد.