سیستم مدیریت مالی (IFMS) رسماً در شاروالی هرات فعال گردید

سیستم مدیریت مالی (IFMS) پس از ورکشاپ سه روزه از سوی مرجان جاوید غوریانی سرپرست معاونیت شاروالی هرات و محمد امین توخی رییس عواید، محاسبه و امور اداری معینیت شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی در مرکز خدمات مراجعین اداره شاروالی فعال گردید.

سیستم مدیریت مالی (IFMS) یگانه سیستمی است که به‌منظور الکترونیکی‌سازی امور مالی در شاروالی‌ها راه‌اندازی می‌گردد.

معاون شارولی هرات نقش این سیستم را در کاهش فساد اداری موثر دانسته گفت: “با فعال سازی این سیستم کاغذپرانی در اداره شاروالی از بین رفته و اجرای کارها در زمان کم انجام خواهد شد”.

در ادامه رییس عواید، محاسبه و امور اداری معینیت شاروالی‌ها همچنان اظهار داشت که از طریق سیستم الکترونیکی (IFMS) امور محاسبه‌ای، مالی و بودجه‌ای شاروالی‌ها انجام می‌شود.