حساب‌دهی زمنیه‌ساز باورمندی ملت بر دولت است

ریاست شاروالی ایبک برنامه‌ی گزارش‌دهی سال مالی۱۳۹۷ خویش را به روز سه شنبه دوم دلو، در قصر سلطان شهر ایبک با حضورداشت والی سمنگان روسای ادارات دولتی، شوراهای انکشافی گذرها، نمایندگان تجاری، نهادهای مدنی و بزرگان ایبک برگزار کرد.

عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان پیرامون اهمیت برگزاری مجلس حسابدهی سخن زده گفت: در مبحث حکومتداری خوب، حسابدهی ارزش و جایگاه مرکزی دارد و امروزه از مکلفیت‌های نهادهای دولتی، خصوصی و جامعۀ مدنی به شمار می‌رود.

والی سمنگان از کارکردهای تیم کاری شاروالی ایبک در رأس از تلاش‌ها، دست‌آوردها و زحمات شاروال ایبک به نیکی یادآوری و قدردانی نموده، مورد تقدیر و تمجید قرار داد..

افزون برآن، فیروزالدین تگین شاروال ایبک صحبت نموده نگاه گذرا به کارکردها، فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ملموس شش ماه نخست کاری خویش نموده و از بزرگان و متنفذین شهر ایبک خواستار همکاری با اداره شاروالی گردید.

و سپس از آن مدیریت های منابع بشری، عواید، مالی و محاسبه، خدمات و تدارکات، تنظیف و سرسبزی، تخنیکی و سکتوری، مدیریت عمومی حکومتداری شهری گزارشی از اجراآت یکسالۀ خویش را پیشکش نمودند.