داوطللبی دوقلم تیل (پطرول ودیزل) و (۱۴) قلم روغنیات و ادوات ریاست برنامه حمایت مردمی

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطللبی دوقلم تیل (پطرول ودیزل) و (۱۴) قلم روغنیات و ادوات ریاست برنامه حمایت مردمی این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را  بدست آورده درفلش دیسک(حافظه) به شکل رایگان از مدیریت عمومی تدارکات ویا از وبسایت
www.npa.gov.af به شکل رایگان از مدیریت تدارکات غیر مشورتی آمریت تدارکات به دست آورده و

آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز تقویمی به آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس ها، اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهارراهی آریانا اریانه نماید. و آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول اداره نمی باشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی ویا پول نقد به مبلغ چهل نه هزار و هشتصد و چهار (۴۹۸۰۴) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز (شنبه) مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در تالار کنفرانس های این اداره منزل اول تدویر میگردد.