تدارک ۷۹ ام بی خدمات انترنیت point to point مورد ضرورت اداره مرکزی

IDLG/OBNCB/NCS/03/1398

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ۷۹ ام بی خدمات   مورد ضرورت اداره مرکزی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک (حافظه)point to point انترنیت

به شکل رایگان از مدیریت تدارکات غیر مشورتی آمریت تدارکات بدست آورده آفرهای www.npa.gov.af و یا ازسایت

خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز تقویمی به آمریت تدارکا، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا ارایه نماید. و آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ ۱۵۴۲۰۰ یکصدوپنجاوچهار هزار دوصد افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بروز (سه شنبه) مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در تالار کنفرانس این اداره منزل اول تدویر میگردد.