سفر وزیر زراعت به ولایت هرات

نصیراحمد درانی وزیر زراعت کشور طی سفری به ولایت هرات با محی الدین نوری معاون وسرپرست مقام ولایت دیدار نمود.
وزیر زراعت کشور، ضمن تشکری از اقدامات وجدیت مقام ولایت در امر رسیده گی به امور از سرمایه گزاری بیشتر وزارت زراعت بخاطر رشد سکتور زراعت در این ولایت خبرداد.
آقای درانی گفت: هرات به دلیل ظرفیت و موقعت، بیشتر مورد توجه بوده و تلاش میکنیم زراعت در این ولایت میکانیزه گردد ورشد نماید.
سرپرست مقام ولایت، خواهان حمایت بیشتر ازدهقانان بخصوص متضررین خشکسالی های اخیر گردیده، تاکید کرد که حمایت جدی از دهقانان، یک اصل اساسی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مقام ولایت، خواهان حمایت بیشتر ازدهقانان بخصوص متضررین خشکسالی های اخیر گردیده، تاکید کرد که حمایت جدی از دهقانان، یک اصل اساسی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.