کمیته مدیریت هماهنگی برنامه ملی میثاق شهروندی در تخار ایجاد گردید

کمیته مدیریت هماهنگی برنامه ملی میثاق شهروندی در تخار در سطح مرکز و ولسوالی های تحت پوشش آن طی برنامه ی با اشتراک مسولین دولتی، نهاد های اجتماعی، رسانه ها و اعضای شورا های انکشافی ایجاد گردید.

برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از برنامه های دولتی و بین الوزارتی بوده که هدف آن کمک در ایجاد اتحاد بین قریجات و شهر ها، بهبود روابط بین حکومت ومردم و تامین خدمات اساسی جهت کاهش فقر میباشد.

احمد فرید ذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار گفت: با تطبیق این برنامه قریجات به مرحله خودکفایی خواهند رسید و کمیته ایجادشده مکلف است تا زمینه را برای تطبیق بهتر برنامه مهیا ساخته تا نیازمندی مردم با تطبیق این برنامه مرفوع گردد.

این درحالی است که برنامه ملی میثاق شهروندی کارعملی خویش را در ماه حمل ۱۳۹۷ در هشت ولسوالی این لایت آغاز نموده که اکنون در مرحله پروپوزل سازی شوراها قرار دارد.