اعلامیه مطبوعاتی

اداره مستقل ارگان‌های محل پست‌های شاروالان مراکز ولایت‌ها را مطابق به طرزالعمل تقرر شاروالان، به رقابت آزاد می گذارد.
طرزالعمل تقرر شاروالان به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طی مراحل شده است.
پروسه انتخاب شدن واجدین شرایط به گونه‌ای است که نخست کاندیدا توسط کمیته مربوطه شامل رقابت می گردند و بعد از ارزیابی اسناد تحصیلی ، تجارب کاری و طرح اقتصادی وی برای شاروالی تحت بررسی قرار گرفته و سپس کاندیدا به مرحله بعدی که عبارت از امتحان تحریری و دفاع از طرح اقتصادی است، راه می یابند.
کمیته تشخیص و انتخاب از میان همه کاندیداها سه کاندیدای برتر را بعد از ارزیابی در امتحان تحریری و دفاع طرح اقتصادی آنان، نقاط قوت و ضعف آنان را نیز تحلیل کرده و به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان غرض انتخاب بهترین کاندید پیشنهاد می نماید.
مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ارزیابی طرح اقتصادی سه کاندید، یک تن آنان را بحیث بهترین کاندید که طرح جامع و عملی برای شاروالی داشته، منظور می نماید.
قابل ذکر است که شاروالی مزارشریف مانند سایر شاروالی‌ها طبق همین طرزالعمل طی مراحل شده و همه کاندیداهای پیش‌نهادی در پروسه فوق اشتراک نموده اند. آنعده کاندیداهایی که از پروسه شکایت دارند، می‌توانند شکایات شان را رسما به مقام اداره ارگان‌های محل و یا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تسلیم نمایند.