پیاز زعفران برای ایجاد ۴۰ قطعه نمایشی زعفران در ولایت بدخشان توزیع گردید

به روز شنبه چهاردهم میزان، پیاز زعفران از سوی ریاست زراعت و مالداری بدخشان جهت ایجاد قطعات نمایشی زعفران برای ۴۰ کشاورز با حضور داشت روسای حکومت محلی، به هزینه ۳۰۶۴۰۰۰ هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری توزیع گردید.
گفته می‌شود، زیاست زراعت ولایت بدخشان، طی پنج سال گذشته ۳۹ قطعه نمایشی زعفران را ایجاد نموده که نتایج آن بسیار خوب بوده و امسال نیز این رقم دوبرابر افزایش یافته است.