سومین دور کنفرانس ملی شاروالان سال ۱۳۹۷ کابل-افغانستان