سومین کنفرانس ملی شاروال امروز در کابل تدویر یافت

امروزدوشنبه نهم میزان، سومین کنفرانس ملی شاروالان در کابل تدیریافته که تا پنجشنبه ادامه خواهند یافت.
در این کنفرانس شاروالان تمامی کشور اشتراک داشتند که تجارب خویش را میان هم‌دیگر شریک ساخته و پیرامون حل مشکلات مشترک‌شان صحبت نموده اند.
نخستین روز این کنفرانس در ارگ ریاست جهموری افتتاح شد که رییس جهمور نیز اشتراک داشت و سخنرانی نمود.
در این همایش عبدالمتین بیک رییس عمومی اداره ارگان‌های محلی، پیرامون دست‌آوردهای این اداره صحبت نموده افزود: مردم پایه‌های اساسی نظام اند و می‌بایست تمام مسوولان حکومتی در خدمت مردم باشند و از شارولان خواست تا در راستای خدمت به شهر و زمین‌های غصب شده توسط غاصبان توجه جدی نمایند.
آقای بیک، از شاروالان خواست تا در راستای افزایش عواید شاروالی از منظر قانونی آن تلاش‌های بی‌درنگ نمایند.
روشان ولسمل وزیر شهر سازی در مورد دست اوردهای شارولان صحبت نموده و تاکید نموده نیاز به کاربیشتر دارد
خان جان الکوزی معاون اطاق تجارت، از رهبری اداره ارگان‌های محلی ستایش نموده، واز رییس جمهور بابت آنچه که در انتخابات ریاست جهموری وعده سپرده بود و عملی ساخت سپاسگزاری نمود.
پس از آن، محمد اشرف غنی رییس جهمور برگزاری سومین کنفرانس ملی شاروالان را ستایش نموده و دست‌آوردهای اخیر شارولان را ارزنده خوانده افزوند؛ شاروالان زمانی موفق اند که در همکاری با مردم کار نمایند.
رییس جمهورمی‌گفت: برای من گفته شده، که در کابل زمین دولتی وجود ندارد و این مسوولیت شماست که زمین‌های دولتی را تثیت نمایند و تثبیت زمین های دولتی از اولویت های کاری تمامی شاروالان در کشور است، که تا کنون این کار را انجام نداده اند که زمینه‌ساز غصب زمین شده است. در ادامه رییس جمهور بیان داشت، من به کاغذ های شما نیاز ندارم و به انداز کافی کاغذ نوشته کردید، می خواهم برای مردم افغانستان زیست‌گاه‌های پلان شده و قانونی وعده سپارید.
رییس جمهور شارولان را در قسمت نگهداری وزنده نگهداشتن اثارباستانی کشورهدایت داده گفت:که ما شهرهای تولید کننده می‌خواهیم. شهرهای عمده ما باید شهرهای تولیدی باشند تا اجناس مورد ضرورت ما را تولید کنند.
گفته می‌شود این سومین کنفرانس ملی شارولان تا روز پنجشنبه ادامه خواهند داشت.
دراین کنفرانس پیرامون پلان‌های سال آینده اداره مستقل ارگان‌های محلی، همرا با معینیت شارولی‌ها در تبانی با ادرات همکار طرح برنامه های پیش‌رو، تبادل نظریات و تجریات شارولان بحث صورت گرفت
هدف اصلی این کنفراس زمنیه شناخت شاروالان از یک‌دیگر و فهم از هدف و راهبردهای اداره مستقل اررگان‌های محلی است.
در همین حال شاروالان در این کنفرانس پیرامون افزایش عواید شارولی ها تجربیات شان را شریک ساخته و درمورد قانون عواید شاروالی ها تبادل نظر نمودند.
پیش از این دومین کنفرانس ملی شارولان درهشتم سنبله ۱۳۹۵ برگزار گردیده بود.

درکنفرانس‌های گذشته شاروالان، طرح‌های شان را پیرامون حل مشکلات و پلان‌های خویش میان همدیگر شریک ساخته اند که به خوبی پایان یافته اند.