نکات برجسته سخنان رئیس جمهور در سومین کنفرانس ملی شاروالان

‏۱- تثبیت زمین های دولتی را در سطح تمام ولایات از اولویت های کاری خویش قرار بدهید تا از غصب زمین های دولتی جلوی گردد.
۲- برای حفظ و احیای مجدد میراث تاریخی تلاش نماید، باید میراث تاریخی درتمام ولایات دوباره زنده گردد.
۳- ما دارای حداقل دو و نیم هزار سال میراث شهری هستیم و باید شهرهای ما دارای جهت باشد که نه تنها در چارچوب ملی بلکه در چارچوب شهرهای منطقوی انکشاف یابند.
۴- ارتباط و مناسبات میان شهر و ده را به صورت اساسی ایجاد کنید. تا ارتباطات میان شهر و ده تقویت یابد.
۵- املاک ما باید بصورت اساسی قابل پیش بینی باشد.
۶-از ابتکار مردم در ایجاد صندوق های حمایتی استقبال میکنیم، امید است این پروسه سرتاسری شود.
۷- ما شهرهای تولید کنند می خواهیم. شهرهای بزرگ و عمده ما باید اجناس مورد ضرورت ما را تولید نمایند
۸- ظرفیت عظیمی در شما جوانان (شاروالان ) می باشد، شاروالانی که انتخاب میگردند در قسمت نقشه راه و اجرا شدن طرح های کوشا باشید و شرایط را برای آبادانی افغانستان با شریک سازی سکتور خصوصی و کسب اعتماد آنها فراهم سازید.
‏۹- حکومت ما حکومت مردم محور است و شما عامل اصلی تغییر مثبت در شهر ها می باشید، با مردم به صورت منطقی برخورد کنید تا مردم با شما در تمام عرصه ها همکار باشند
‏۱۰- جذب سرمایه گزاری سکتور های خصوصی در سایه طرح های انکشافی و شهری یکی از وظایف عمده شما (شاروالان) است. هر شاروالی موظف است با در نظر گرفتن قوانین نافذه شرایط را برای ورود سکتور خصوصی به صورت موازین فراهم نماید.
‏۱۱- ساحات غیر پلانی با طرح شما شاروالان و همکاری مردم باید پلانیزه شده و صاحات سبز ، سوپرمارکت ها در تمامی شهر ها به منظور بالا بردن کیفیت زندگی در شهر ها در نظر گرفته شود.
‏۱۲- در ارتباطات میان شهر های کوچک و بزرگ رکن اصلی انکشاف سرمایه گزاری های کوچک و بزرگ نهفته است،که زمینه انکشاف اقتصادی را با وصل شهرها در طرح و اجرای آن در سایه همکاری با تمامی ارگان ها فراهم سازید
‏۱۳- زمان آن رسیده مردم به خواسته های شان برسند ، سرمایه گزاری یک افغان در هر عرصه افتخار ما می باشد
‏۱۴- شاروالان باید معلمین، مهاجرین و خانواده‌های‌شهداء را در راس پلان خود قرار داده و تهیه مسکن برای آنها را در اولویت کاری خویش قرار دهند.