دو تفاهنامه دگر جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره ارگانهای محلی به امضا رسید

 

به ادامه امضای تفاهمنامه اداره ارگانهای محلی با پوهنتون کاردان، اینک دو تفاهنامه دگری میان اداره ارگانهای های محلی، پوهنتون رنا و موسسه تحصیلات عالی پیشگام منعقد گردید.

تفاهنامه ی با پوهنتون رنا توسط ایمل صالح زی رییس عمومی منابع بشری ارگانهای محلی، و محمد مسلم نعیمی نماینده پوهنتون رنا، به امضا رسید.

همنطور تفاهنامه ی دگر با موسسه تحصیلات عالی پیشگام توسط منوچهر ملکزاده رییس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره، و محمد نسیم قرلق نماینده موسسه تحصیلات عالی پیشگام در مقر اداره ارگانهای محلی به امضا رسید .

این تفاهمنامه ها در راستای انکشاف برنامه های آموزشی جهت فراهم نمودن تحصیلات عالی کارمندان در مقطع لیسانس، و ارتقای ظرفیت کارکنان این اداره با فراهم سازی برنامه های آموزشی طولانی مدت و تحصیلات عالی در رشته های مختلف مقطع لیسانس و کورس های زبان انگلیسی با تخفیف ویژه بین طرفین به امضا رسید.

طرفین به تعهدات خویش طبق تفاهم نامه، متعهد بوده و بر عملی سازی آن در جهت کاهش فیس تحصیلی کارمندان این اداره، و فراهم سازی فرصت های کار آموزی و ارایه سیمینار ها، ورکشاپ ها، جهت تشریک تجارب حکومتی متعهد اند.