کار تطبیق پروژه سرک بدیل وزیر محمد اکبرخان باید تسریع یابد

جلسه‌ای که به روز سه شنبه ۲۰ سنبله به ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک سمیع الله ستانکزی رییس زون انکشاف پایتخت، سرپرست شاروالی کابل،سید محمد روشن دل قوماندان زون ۱۰۱ آسمائی کابل، راز محمد اوریاخیل رییس ارکان قوماندان عمومی گارنیزون کابل، امر حوزه دهم پولیس کابل، روسای خدمات تخنیکی و سکتوری، اراضی ولایت کابل و باشندهای قلعه خاطر و قلعه موسی ، در تالار کنفرانس‌های مقام ولایت برگزار گردید.
والی کابل گفت: که با تآسف قبلآ در مورد این پروژه به مردم اگاهی‌دهی صورت نگرفته است؛ زمانی‌که اداره کابل در حل مشکل این پروژه دخیل شده است به مردم اگاهی‌دهی شده و همرای مردم به‌منظور حل این مشکل مجالس تدویر گردیده است


محمد یعقوب حیدری افزود:متضررین پروژه مذکور هرچه عاجلتر فورمه‌های استملاک را خانه‌پوری نموده و اسناد دست داشته خویش به اداره مستقل زون انکشاف پایتخت تسلیم کنند تا مطابق قانون برای شان بدیل داده شود.
باشندهای منطقه قلعه خاطر و قلعه موسی از فعالیت‌ها والی کابل در مورد دفاع حقوق حقه مردم اظهار سپاس نمودند و وعده سپردند که مطابق قانون همرای اداره زون انکشاف پایتخت همکاری همه‌جانبه می‌نماید.