شفاخانه پنجاه بستر ولسوالی خان آباد کندز افتتاح گردید

به روز دوشنبه ۱۹ سنبله، عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز، عین افتتاح این شفاخانه، از همکاری کشور فدرالی آلمان که در زمینه ساخت و ساز شفاخانه پنجاه بستر خان آباد، سپاسگزاری نمود.
والی کندز، زحمات و خدمات صحی دوکتوران و نرس‌های شفاخانه پنجاه بستر را به دیده قدر نگرسته بر ارایه خدمات بیشتر تاکید نمود.


گفتنیست این شفاخانه، با هزینه ۱.۷ میلیون یورو از کمک های کشور آلمان ساخته شده که در حال حاضر به تعداد ۳۸ تن از دوکتوران و نرس ها در آن خدمات صحی را برای تقریبن ۳۸۵۰۰ تن ارایه می‌کنند.