امضاء تفاهمنامه همکاری های دو جانبه بین اداره ارگانهای محلی و پوهنتون کاردان

تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان پوهنتون کاردان و اداره مستقل ارگان‌های محلی توسط روح‌الله نیازی معین مالی و اداری این اداره و  میرویس نهضت رییس اجراییه دانشگاه کاردان به امضا رسید که بر اساس آن دو طرف روی فراهم نمودن تحصیلات عالی، فرصت‌های کاری برای محصلان و راه‌اندازی برنامه‌های علمی به توافق رسیدند.