طرح قانون شاروالی ها تصویب شد

طرح قانون شاروالی ها توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ ۱۴ سنبله ۱۳۹۷، تصویب گردید.

طرح قانون شاروالی ها بر مبنای واقعیت های محلی جامعه و با الهام از الگو های خارجی در کشور های سنگاپور، کوریای جنوبی، آلمان، کلمبیا و ایران در نتیجه تشریک مساعی میان اداره مستقل ارگان های محلی، شاروالی کابل، اداره اراضی، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت عدلیه و مشاوریت مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری با حمایت تخنیکی شرکت حقوقی DLA Piper تهیه گردیده و از نظر خصوصیت، آینده نگر، جامع، پاسخگو، سکتور گرا و مفصل است.

عبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره ارگان های محلی در جلسه کابینه تدوین طرح قانون شاروالی ها را یک دست آورد بزرگ برای خانواده شاروالی های افغانستان و یک بستر مناسب و مفید برای پر کردن خلا های قانونی اجراات در شهر ها عنوان نموده و از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و ادارات سکتوری شهری در زمینه قدردانی کرد. در ضمن، اظهار خرسندی نمود که با انفاذ آن راه برای برگزاری انتخابات شاروالی ها باز می گردد.


گفتنیست عمده ترین مباحث جدید این قانون برای شاروالی ها عبارتند از:

  • معیار های متفاوت برای ایجاد شاروالی ها.
  • درجه بندی شاروالی ها و تنظیم وظایف بر اساس درجه.
  • انتخابات شاروال و مجلس شاروالی.
  • لایحه مخصوص معاش برای کارکنان شاروالی ها.
  • انستیتوت آموزشی شاروالی.
  • واحد انظباط شهری در شاروالی ها.صندوق وجهی تشویقی شاروالی ها.وجوه ذخیروی شاروالی ها.استقراض بازرسی عملکرد توسط اهالی.نقش برای شاروالی ها در عرصه تنظیم ترافیک، ترانسپورت شهری، حفظ آثار تاریخی و فرهنگی، مدیریت سیلاب ها…
  • صدور جواز ساختمان و نظارت از ساختمان توسط شاروالی ها.
  • همکاری بین شاروالی ها و ادارات ذیربط و سکتور خصوصی .

اداره ارگان های محلی این دست آورد را برای همه شاروالی ها تبریگ گفته و آن را بستری برای ایجاد تحرک بیشتر در شهر ها می پندارد.