شاروالی های کشور در حال پیشرفت و توسعه

روز گذشته جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهار چنار ارگ دایر و در این جلسه طرح ماستر پلان شهر پل علم ولایت لوگر تصویب گردید.
بعداً عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها ارگان های محلی در مورد دستآوردهای معینیت شاروالی های از جمله حمایت، هماهنگی، تنظیم و نظارت شاروالی ها، ایجاد محیط مساعد، دستآوردها در خصوص حکومتداری، عواید، خدمات، انکشاف و رضایت مردم و از برنامه ها و فعالیت های آیندۀ آن اداره معلومات مفصل ارائه کرد و یک سلسله پیشنهادات را در این خصوص نیز بیان نمودند.
به همین ترتیب محترم عبدالباقی پوپل،به نماینده گی تمام شاروالان دست آوردهای دوساله شاروالان را در جلسه شورای عالی توسعه شهری مطرح نموده و در مورد رضایت شاروالان، افزودی عواید شاروالان، رضایت دونرها از تطبیق برنامه های شاروالی و باالخصوص در مورد برنامه میثاق شهروندی معلومات همه جانبه ارایه نمود که رئیس جمهور کشور از فعالیت های ذکر شده اظهار خرسندی نموده و این دست آوردها را مورد تقدیر قرار داد.