سید شاه سقیم به حیث رئیس ریاست اطلاعات و اگاهی عامه ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود

محترم سید شاه سقیم فرزند سید احمد شاه به اساس پیشنهاد شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۰۲۱مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  در بست رتبه  دوم به حیث رئیس ریاست اطلاعات و اگاهی عامه این اداره تقرر حاصل نمود.

محترم سید شاه سقیم  دارای تحصلات عالی و در بخش مطبوعات تجربه کافی دارد. رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن ابراز خرسندی، به اقای سقیم آروزی موفقیت های بیشتر در عرصه پیشبرد امور را می‌نمایند.