مشاور مشاوریت حکومت داری محلی تقرر حاصل نمود

محترم راحت الله نعیم فرزند محمد نعیم سرپرست ریاست دفتر به اساس پیشنهاد شمار۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۰۲۴مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تبدیلا در بست رتبه دوم به حیث مشاور مشاوریت حکومت داری محلی این اداره تقرر حاصل نمود.

محترم راحت الله نعیم دارای تحصلات عالی و از تجربه کاری خوبی برخودار میباشد. رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن ابراز خرسندی، به اقای نعیم از بارگاه ایزد متعال خواهان موفقیت های بیشتر می باشد.