تجلیل از روز جهانی زن در اداره مستقل ارگانهای محلی