پوهندوی داکتر سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز مقرر شد

پوهندوی داکتر سید ولی سلطان روز سه‌شنبه (۲۳ اسد) براساس حکم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان رسما به حیث والی ولایت نیمروز تقرر حاصل نمود.

دکتر سید ولی سلطان قبل از تقرراش در این مقام، بحیث معین پالیسی وپلانگذاری وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی موفقانه اجرای وظیفه می‌کرد.

سید ولی سلطان درجه علمی دکترایش را در بخش علوم کمیاوی در فدراسیون روسیه کسب کرده است. وی ازتیزس دوکتورای شان دربخش علوم کمیاوی درانستیتوت کمیاوی اکادمی علوم جمهوری تاجکستان دفاع کرده و سند دکترایش را از وزارت تحصیلات وعلوم در فدراسیون روسیه بدست آورده است.

این شخصیت علمی کشور درسال ۱۳۳۶ درولایت خوست متولد شده، آموزش‌های ابتدائی را درمکتب ابتدائیه جمال مینه در شهر کابل و تحصیلات دوره ثانوی را درلیسه‌های حبیبیه شهر کابل و لیسه غرغشت ولایت خوست به پایان رسانیده است.

او بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور درسال ۱۳۵۴ شامل پوهنتون پولی تکنیک شده و سند فوق لسانس را  از این پوهنتون درسال ۱۳۵۸ بدست آورد. او زمانی بحیث استاد درتخنیکم اتو میخانیکی کابل نیز اجرای وظیفه، کرده است.

سید ولی سلطان درسال ۱۳۵۹ جذب خدمت عسکری شده و بعد از اتمام موفقانه خدمت عسکری درسال ۱۳۶۰ درکادرعلمی پوهنځی انجینری پوهنتون ننگرهار بحیث استاد شامل وبعد ازگذشت یکسال خدمت از آن پوهنتون به پوهنځی تکنالوژِی کمیاوی پوهنتون پولی تکنیک کابل بحیث استاد انتقال یافت.

سید ولی سلطان علاوه بر اینکه تاکنون بحیث استاد در پوهنتون‌های ننگرهار و پولی تکنیک کابل اجرای وظفیه کرده است، مسئولیت‌های مختلف دولتی ذیل را موفقانه انجام داده است: – معاون اتحادیه‌های صنفی افغانستان؛

  • دستیار رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس اداره ارتباط احزاب سیاسی وسازمان‌های اجتماعی ریاست جمهوری؛
  • سکرترسفارت افغانستان درشهر مسکو؛
  • و طی سال‌های اخیر وی بحیث رئیس اداره شوراها و رئیس اداره روابط بین الملل اداره امور؛
  • رئیس اداره روابط حکومتی دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی؛
  • رئیس اداره فرهنگی وخدمات اجتماعی ومعاون پالیسی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران.